Zakres usług obejmuje:

 

 

 

 - wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów

 

 - wywóż nieczystości płynnych

 

 - wywóż gruzu oraz innych nieczystości stałych luzem

 

 - zamiatanie i oczyszczanie miasta

 

 - utrzymanie zimowe ulic

 

 - obsługę klienta

 

 - dystrybucja gazu propan - butan

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie Gmina Miejska Ciechocinek.

 

Zgodnie z informacją zawartą na www.ciechocinek.bipst.pl "właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, gromadzenia w odpowiednich pojemnikach wytwarzanych odpadów a w szczególności do ich segregacji.

 

Nowym rozwiązaniem jest potrzeba segregacji odpadów ulegających biodegradacji (np. resztki kuchenne, mokre odpady – ręczniki papierowe ) oraz odpady zielone ( liście, trawa ), które to odpady będą odbierane raz w tygodniu w okresie letnim i raz na dwa tygodnie w okresie zimowym".

 

 

 

Na terenie K.P.U.P "Ekociech" S.p. z o.o. został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

 

Punkt jest czynny od 8:00 do 17:00 w dni powszednie.

 

 

 

REGULAMIN  PSZOK

 

files/regulamin_pszok_1.odt

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU  ODPADÓW  Z  TERENU  MIASTA  CIECHOCINEK  W    R

 

Harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych

 

Harmonogram  wywozu odpadów segregowanych

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------